گروه ما برآن است تا با تعهد به اصول زیر زندگی را بهتر کند :

در حوزه مشتری : وفاداری به تعهدات و جلب رضایت بیش از انتظار مشتری.

در حوزه همکاران : مسئولیت پذیری, احترام عملی به ارزش ها, حضور ارگانیک در تیم و رشد و تعالی تیمی.

در حوزه اجتماع : ایجاد فرصت های نو برای جامعه.

در حوزه طبیعت : صیانت مستمر از طبیعت به مثابه حق همه ی انسان ها.

در حوزه زندگی: احترام به حقوق دیگران و ایجاد فضای آرامش و آسایش عمومی.