چشم انداز سه ساله سازمان

چشم انداز ما تبدیل شدن به یک سازمان پویا و چابک است . ماموریت سه ساله “شرکت توسعه ساختمانی پیمان” براساس مدیریت منابع و نیازهای بازار و ایجاد مزیت در محصول است . گروه پیمان مجموعه ای حرفه ای است که با مشارکت و رعایت اصول تعالی فرصت ها را شناسایی و به سرانجام میرساند .