به اطلاع میرساند مجموعه عمارت سیزده چنار در تاریخ ۹۶٫۰۶٫۱۵ در مرحله بستن ستون های منفی یک میباشد

به اطلاع میرساند مجموعه عمارت سیزده چنار در تاریخ ۹۶٫۰۶٫۲۲ در مرحله قالب بندی سقف جدید (منفی یک) میباشد

به اطلاع میرساند مجموعه عمارت سیزده چنار در تاریخ ۹۶٫۰۷٫۱۵ در مرحله تکمیل سقف منفی یک و آمادگی جهت بتن ریزی میباشد